Vårt hållbarhetsarbete

NEX Travel levererar heltäckande rese- och reseadministrativa tjänster till nordiska företag. Med vår kompetens hjälper vi företag att hitta enkla och kostnadseffektiva lösningar för möten och reserelaterade tjänster. I detta ingår även miljöutveckling och arbete för långsiktigt hållbarhetsarbete i samband med resandet.

Hållbarhet i tre dimensioner

Vårt hållbarhetsarbete innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Det handlar om att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Hög moral och god affärsetik liksom hänsyn till våra intressenters krav och förväntningar är centrala delar i vår verksamhet och i våra affärsrelationer. Vi efterlever lagar och internationella normer och arbetar aktivt för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och vårt hållbarhetsarbete.

 

Vi följer också FN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

 

NEX Travel ska:

 • Informera och stimulera kunder, medarbetare och leverantörer till engagemang och delaktighet i vårt hållbarhetsarbete.
 • Sträva efter långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • Via ett processorienterat arbetssätt säkerställa att de resor och tjänster som våra kunder beställer är korrekta, levereras i tid och motsvarar krav och förväntningar.
 • Sträva efter att samarbeta med leverantörer och partners som tar ett miljömässigt och socialt ansvar.
 • Underlätta för kunden att välja alternativ med låg miljöbelastning och utan negativ påverkan på sociala förhållanden.
 • Aktivt arbeta för att minimera miljöpåverkan från vår interna verksamhet vilket bl.a. innefattar effektiv användning av energi, papper och andra resurser, beakta miljöaspekter vid inköp och resor samt ha en effektiv källsortering av avfall.
Hållbarhet

Miljöansvar och miljöutveckling

Omsorg om vår livsmiljö är en viktig fråga och miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. I och med att NEX Travel inte producerar resor utan förmedlar dem, har vi begränsade möjligheter att påverka produkternas miljöhänsyn. Men som ett led i miljöarbetet är det en självklarhet att vi prioriterar nära samarbete med leverantörer och partners som är lika angelägna om miljön som vi är.

Vårt miljöarbete formuleras i följande tre övergripande miljömål: 

 • Vi ska underlätta för kunden att välja miljövänliga alternativ i reseprocessen
 • Vi ska samarbeta med miljömedvetna leverantörer och partners
 • Vi ska ge stöd åt våra medarbetares engagemang och kunskap i miljöfrågor

Vi ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning på våra arbetsplatser. NEX Travel ser som sin uppgift att bedriva verksamheten så att miljön skyddas i möjligaste mån, att råvaror och energi används på ett så effektivt sätt att vi aktivt bidrar till en bättre miljö, till exempel:

 • köpa grön el märkt med Bra Miljöval 
 • ha en miljömedveten resepolicy
 • undvika engångsartiklar
 • källsortera pappers- och miljöavfall
 • arbeta aktivt med att minimera pappershanteringen genom att ställa ut elektroniska dokument såsom elektroniska biljetter och fakturor
 • stimulera kunder och medarbetare till engagemang och delaktighet i miljöfrågor genom exempelvis miljöseminarier och miljötips

Res klimatsmartare

Vi människor måste kunna resa för att uppleva, träffas och göra viktiga saker i jobbet. Och det går att resa klokt och miljösmart med minskade utsläpp och klimatavtryck. Som vår kund har du möjlighet att balansera dina resors klimatavtryck. Det görs via vårt samarbete med Atmoz Consulting AB som är en stor aktör på den internationella marknaden med lång erfarenhet av koldioxidminskningsprojekt. De jobbar enbart med klimatprojekt som är Gold Standard-certifierade och erbjuder därmed klimatfinansiering av högsta kvalitet, som är både spårbar och har bevisad miljönytta.