På kommersiellt olönsamma tågsträckor har staten möjlighet att upphandla trafik. I dag har Trafikverket avtal med SJ som kör två nattåg per dygn i vardera riktningen. Avtalet löper ut 2018 och kostar staten drygt 100 miljoner kronor per år.

Trafikverket har nu utrett förutsättningarna för att fortsätta upphandla denna trafik. Utredningen visar att ett fortsatt avtal kan vara motiverat. Trafikverket pekar ut tre möjliga alternativ för nattågstrafiken från och med 2019:

  • Att fortsätta med dagens utbud med två tåg i vardera riktningen per dygn. Det möjliggör avgångs- och ankomsttider som är anpassade även till turistnäringens behov. Kostnaden är hög och resandet är ojämnt fördelat över året.
  • Att trafikera med ett tåg i vardera riktningen per dygn. Alternativet ger ur turistnäringens perspektiv sämre ankomst- och avgångstider längs Malmbanan jämfört med alternativet med två tåg. Det totala resandet skulle sannolikt minska, men även kostnaderna för att köra trafiken. Kapaciteten skulle inte räcka under högsäsong.
  • Att köra två tåg per dygn under högsäsong och ett tåg under lågsäsong. Jämfört med alternativet med bara ett tåg skulle det ge bättre förutsättningar för turistnäringen. Resandet kan komma att minska under lågsäsong eftersom utbudet minskar, även om kapaciteten är tillräcklig. Kostnaderna skulle minska.

– Trafikverket förordar inte något alternativ framför de andra i det här skedet. Nu inväntar vi svaren från remissrundan för att se vilken ny kunskap de tillför innan vi fattar ett beslut, säger Anna Fällbom, chef för Trafikverkets enhet Transportsystem och utredningar.

 

Källa: Travel News


Publicerad: den 27 maj 2016